Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


RT Praktijk Reny Rid is lid van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) en verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de LBRT. Deze code beschrijft onder andere geheimhouding, administratieplichten en aspecten van professionaliteit.Het intakegesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Het intakegesprek leidt of tot een concrete hulpvraag die daarna schriftelijk in een overeenkomst wordt vastgelegd, of tot een afzien van behandeling.Door het ondertekenen van de overeenkomst stemt/stemmen de ouder(s)/verzorger(s) in met de diagnostiek/behandeling, met de door hen geformuleerde hulpvraag en met de in de overeenkomst opgestelde voorwaarden.Er wordt een handelingsplan opgesteld waarin beschreven staat wat de beginsituatie is, het te bereiken doel, op welke manier en met welke materialen, waar en voor hoe lang.Het verstrekken van informatie aan derden en/of overleg met derden gebeurt uitsluitend na schriftelijk (of via e-mail) vastgelegde toestemming van de ouder(s)/verzorger(s). Indien de ouders gescheiden zijn rust de verantwoordelijkheid voor het elkaar informeren bij de ouders zelf.De behandelaar dient de remedial teaching en gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen. Indien het kind te laat komt wordt de duur van de behandeling verkort met de betreffende hoeveelheid tijd. De voor de afspraak gereserveerde tijd wordt wel volledig in rekening gebracht.Wanneer uw kind om wat voor reden niet kan komen, wordt u geacht de afspraak telefonisch af te zeggen. Bij afmelden voor 9:00 uur op de dag van behandeling wordt er niets in rekening gebracht.

Bij ziekte van de remedial teacher zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht en zal desgewenst gezocht worden naar een vervangende tijd.Tijdens de reguliere schoolvakanties is de praktijk gesloten, tenzij anders is afgesproken.Tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de LBRT.

U ontvangt maandelijks na de laatste begeleiding van die maand een factuur en u wordt verzocht deze binnen 14 dagen te voldoen. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald zal de remedial teacher een herinneringsfactuur sturen met het verzoek deze binnen 5 dagen te voldoen. Bij een tweede herinnering wordt er € 5,- administratiekosten extra in rekening gebracht. Mocht de factuur na de tweede herinnering onbetaald blijven, dan behoudt de praktijk zich het recht voor om de behandeling te beëindigen en een incassobureau in te schakelen.Met de ondertekende overeenkomst gaat RT Praktijk Reny Rid een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan. Wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen. RT Praktijk Reny Rid kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meerdere doelstellingen welke tussen partijen zijn opgenomen in de handelingsovereenkomst niet worden gehaald.De ouder(s)/verzorger(s) van het kind kan/kunnen schriftelijk, met opgaaf van redenen, op elk gewenst moment de begeleiding/behandeling stopzetten.


 

Privacybeleid


Remedial Teacher Reny Rid is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die ik verwerk:


voor- en achternaam van opdrachtgever en leerling

geboortedatum van leerling

adresgegevens van opdrachtgever en leerling

telefoonnummer van opdrachtgever en leerling

e-mail adres van opdrachtgever

rekeningnummer van opdrachtgever

gegevens zoals onderzoeksverslagen en schoolrapportages, zodat 

ik de RT-begeleiding adequaat uit kan voeren


Met welk doel en grondslag ik persoonsgegevens verwerk:


uitvoering van de begeleiding

om informatie toe te sturen en contact op te nemen

contact met de leerkracht of contactpersoon van de school, na toestemming van ouders

het opstellen van een handelingsplan, indien nodig

het opstellen van een onderzoeksverslag, indien nodig

het opstellen van adviezen voor begeleiding, indien nodig

het afhandelen van de betaling


Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar:

De persoonsgegevens bewaar ik tijdens de gehele periode van het begeleidingstraject  tot een maximum van vijf jaar na de laatstgenoten RT-begeleiding (beroepscode remedial teachers).

Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die voor
de belastingdienst van belang zijn, 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Slechts na jullie goedkeuring zal ik contact opnemen met de school van je kind, voor overleg en verslaglegging om de RT- begeleiding adequaat uit te kunnen voeren. 

 

Cookies
De website van RT Praktijk Reny Rid gebruikt alleen analytische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rt-renyrid.nl.

Hoe ik de persoonsgegevens beveilig:
De bescherming van je gegevens neem ik serieus en neem passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via i

nfo@rt-renyrid.nl.

 RT Praktijk Reny Rid          info@rt-renyrid.nl          06-28576946          KvK: 69024669           LBRT: 164113